Hankintalain uudistustyö viivästynyt – hallituksen esitys eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016 ja tavoitteena on, että uusi hankintalainsäädäntö olisi voimassa mahdollisimman pian loppuvuodesta 2016. EU:n hankintadirektiivien kansallinen voimaansaattamisaika päättyy 17.4.2016. Välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen johdosta hankintadirektiivien (2014/23–25/EU) ehdottomat, selkeät ja tarkat määräykset voivat tulla EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sovellettavaksi jo 18.4.2016 eli ennen kansallisen hankintalainsäädännön uudistuksen voimaantuloa. Hankintayksiköiden on sovellettava myös voimassa olevia hankintalakeja, ellei se johda ristiriitaan välittömän oikeusvaikutuksen piirissä olevien määräysten kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut tiedotteessaan ohjeellisen listan niistä hankintadirektiivien määräyksistä, jotka ovat ministeriön mukaan välittömän oikeusvaikutuksen piirissä. Lista ei ole direktiivien tai lain soveltajia sitova. Välittömän oikeusvaikutuksen piirissä ovat vain ne määräykset, joissa on asetettu ehdoton velvoite hankintayksikölle tai hankintaviranomaiselle tai vastaava oikeus tarjoajalle tai ehdokkaalle. Tällaisia säännöksiä ovat mm. tarjoajalle asetettava vuotuista vähimmäisliikevaihtoa koskeva vaatimus, hankintasopimuksen jakaminen osiin, hankinta-asiakirjojen saatavuus sähköisessä muodossa sekä sopimusten muuttaminen niiden voimassaoloaikana. Säännöksiä sovelletaan hankintamenettelyihin, jotka aloitetaan 18.4.2016 tai sen jälkeen. Sopimusmuutoksia koskevia määräyksiä on sovellettava 18.4.2016 alkaen tehtyihin sopimusmuutoksiin, vaikka sopimukseen johtanut hankintamenettely olisi aloitettu ennen 18.4.2016.

Julkisten hankintojen keskitetty ilmoittamiskanava HILMA uudistetaan vastaamaan uusien hankintadirektiivien määräyksiä. Uusien hankintadirektiivien kanssa yhdenmukainen ilmoittamisjärjestelmä otetaan käyttöön 18.4.2016. Euroopan komissio tarjoaa 18.4.2016 mennessä yleisesti saataville verkkosivuston, jonka avulla ehdokkaat ja tarjoajat voivat osoittaa soveltuvuuden täyttymisen (yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja; soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttyminen ja poissulkemisperusteiden soveltumattomuus).

 

Lähde: https://www.tem.fi/files/44825/Tiedote_03032016.pdf