Hankinta voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei aloitettua hankintamenettelyä viedä loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä, tai käynnistetään uusi hankintaprosessi. Hankintalain mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota myös siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Markkinaoikeuden ratkaisussa 618/14 hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevan hankintaoikaisupäätöksen mukaan B Oy:lle ei oltu tehty pyyntöä jatkaa tarjouksen voimassaoloaikaa, A Oy:lle kyseinen pyyntö oli tehty. Hankintamenettelyn osallistujia ei näin ollen oltu kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättä, koska B Oy:ltä ei ollut pyydetty tarjouksen voimassaolon jatkamista eikä sen tarjous ollut enää voimassa tarjouksia vertailtaessa ja hankintapäätöstä tehtäessä. Hankintayksikkö on markkinaoikeuskäsittelyssä lisäksi esittänyt aloittaneensa keskussairaalan silmäpoliklinikan kokonaisulkoistusta koskevan hankinnan valmistelun, jonka yhteydessä ratkeaa, onko hankintamenettelyä tarvetta aloittaa uudelleen.

Markkinaoikeuden ratkaisussa 791/14 hankintayksikkö hylkäsi päätöksellään kaikki hankintamenettelyssä annetut tarjoukset liian kalliina. Markkinaoikeus katsoo, että vaikka päätöksessä on puhuttu tarjousten hylkäämisestä, hankintayksikkö on tosiasiassa keskeyttänyt hankinnan, koska se on hylännyt kaikki tarjoukset ja päätynyt näin ollen samaan lopputulokseen kuin mihin hankinnan keskeyttäminen olisi johtanut. Hankintayksikkö on perustellut päätöstään korkeilla tarjoushinnoilla ja sillä, että talousarviossa ei ollut varauduttu voittavan tarjouksen mukaisiin vuosikustannuksiin.

Molemmissa tapauksissa hankintayksiköllä katsottiin olleen hankintalain mukainen todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Tapauksissa ei myöskään ollut perusteita katsoa, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt valittajia kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti.