MAO:250/16: Hankinnan keskeyttäminen oli mahdollista vielä kahden vuoden kuluttua hankintapäätöksestä

Hankintayksikkö oli tehnyt valittajan kanssa 28.11.2013 hankintapäätöksen paalulaattaurakasta, mutta keskeyttänyt hankinnan 26.11.2015 tekemällään päätöksellä. Valittaja vaati, että markkinaoikeus kumoaa keskeytyspäätöksen, koska hankintayksiköllä ei ollut hankintamenettelyn keskeyttämiselle hankintasäännöksissä tarkoitettua todellista ja perusteltua syytä.

Hankintayksikön mukaan se toimi julkisista hankinnoista annettujen säännösten mukaan keskeyttäessään hankinnan, sillä hankinnasta oli virheellisesti julkaistu ainoastaan kansallinen hankintailmoitus, vaikka saatujen tarjousten arvot olivat ylittäneet yli 50 prosentilla EU-kynnysarvon. Hankinnasta olisi siten tullut julkaista EU-hankintailmoitus, joka olisi voinut tuoda uusia tarjoajia. Lisäksi asemakaavavalitusten johdosta hankinta oli siirtynyt kahdella vuodella, ja tänä aikana markkinatilanne oli voinut muuttua siten, että muutkin kuin alkuperäiset tarjoajat olisivat kiinnostuneita urakasta.

Markkinaoikeus (MAO:250/16) totesi, että hankintalaissa ei ole säädetty siitä, missä vaiheessa hankintamenettely voidaan keskeyttää. Hankintayksikkö voi korjata myös lainvoimaisia hankintapäätöksiään. Hankinnan keskeyttämistä lähes kaksi vuotta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ei siis sinänsä voida pitää hankintasäännösten vastaisena, mikäli hankinnan keskeyttämiseen on ollut todellinen ja perusteltu syy. Oikeuskäytännössä hyväksyttävänä keskeyttämisperusteena on pidetty muun muassa sitä, että hankintayksikkö on julkaissut virheellisen hankintailmoituksen.

Koska tarjouskilpailussa annetut tarjoukset olivat ylittäneet EU-kynnysarvon, hankinnasta olisi tullut julkaista EU-hankintailmoitus kansallisen hankintailmoituksen sijaan. Hankintamenettely oli siis ollut virheellinen. Asiassa ei myöskään ilmennyt, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt valittajaa tai muita tarjouskilpailuun osallistuneita kohtaan syrjivästi.

Hankintayksikkö ei siten ollut toiminut hankintalain vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn. Edellä mainituin perustein markkinaoikeus hylkäsi valituksen.