Energiaviraston valvontavastuu

Sähkömarkkinalain noudattamista verkkoyhtiöiden toiminnassa ja siirron hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Suomessa Energiavirasto sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain mukaisesti. Siirtohinnoittelun kohtuullisuutta arvioidaan kokonaisuutena nelivuotisissa valvontajaksoissa ja valvonta kohdistuu lähinnä mahdollisen tulosylijäämän huomiointiin hinnoittelussa sekä hinnoittelun tasapuolisuuteen. Valvontajakson aikana tapahtuviin hinnankorotuksiin tai verkkoyhtiöiden sopimusehtojen noudattamiseen ei Energiavirastolla ole nykylainsäädännön puitteissa toimivaltaa puuttua.

Energiaviraston eduskunnan talousvaliokunnalle antaman selvityksen mukaan sähkön siirtohinnan kertakorotuksen keskimääräiselle suuruudelle olisi sähkömarkkinalaissa määritettävä kohtuulliseksi katsottava enimmäisprosentti sekä asetettava vähimmäisaikaväli korotusten toistumisille. Lisäksi verkkopalvelumaksuina saatavat tulot tulisi kohdentaa verkon kehittämiseen ja verkonhaltijan omistajilleen tulouttamille voitonjakoluonteisille erille (osingot, konserniavustukset ym.) tulisi määrittää enimmäistaso.

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) on ilmoittanut aikovansa tuoda esityksen sähkömarkkinalain muuttamisesta mahdollisimman pian hallitukseen ja eduskuntaan. Enegiavirasto kuitenkin huomauttaa, että sähkön toimitusvarmuuden nostaminen näkyy väistämättä myös hintojen nousuna.