Elinkaarikustannusmalli ja uusiutuva energia

Hankintayksiköillä on uudistettujen direktiivien voimaantulon jälkeen oikeus huomioida ympäristönäkökohtia kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa. Ympäristönsuojeluun liittyviä kriteereitä voidaan asettaa esimerkiksi osallistujien soveltuvuusvaatimuksissa tai tarjousten vertailuperusteissa. Hankintadirektiivin 68 artiklassa on säädelty elinkaarikustannusten huomioimisesta julkisia hankintoja kilpailutettaessa. Elinkaarimallinen kustannusajattelu tarkoittaa sitä, että hankinnan vaikutuksia voidaan arvioida laajemmin kuin vain välittömästi hankintayksikölle aiheutuvien näkyvien kustannusten kautta. Hankintayksiköille annetaan elinkaarikustannusten huomiointiin yleinen mahdollisuus, muttei velvollisuutta.

Elinkaarikustannusten laskeminen on julkisten hankintojen parissa verraten uusi malli, joten uusiutuvan energian käytön kannalta relevantteja huomioita voidaan tässä vaiheessa tehdä liittyen vain hankintadirektiiviin ja kansalliseen hankintalain uudistusta koskevaan työryhmämietintöön. Elinkaarikustannuksiksi voidaan uuden hankintasäätelyn mukaan laskea ensinnäkin hankinnan kohteen kehitys-, tuotanto-, kuljetus-, käyttö-, ylläpito- ja poistokustannuksia. Toiseksi, uusi hankintasäätely avaa mahdollisuuden huomioida elinkaarikustannusmallissa myös välillisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat hankinnan ulkoisista ympäristövaikutuksista. Nämä ulkoisten ympäristövaikutusten aiheuttamat kustannukset tulee kuitenkin voida arvioida rahallisesti ja niitä tulee pystyä luotettavasti seuraamaan.

Ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvien kustannusten arvioimiseksi käytettävät menetelmät tulee määritellä ennakolta riippumattomalla ja syrjimättömällä tavalla ja menetelmien käyttö tulee pitää avoimena kaikille halukkaille tahoille kilpailun vääristymien välttämiseksi. Jos hankintayksikkö päätyy käyttämään elinkaarikustannusmallia, sen on hankinta-asiakirjoissa ilmoitettava, mitä tietoja se tarvitsee ja millä menetelmällä kustannukset lasketaan. Mikäli EU:n tasolla on säädetty joitain hankinnan kohteita koskevista pakollisista laskentamenetelmistä, tulee hankintayksikön käyttää niitä.

Elinkaarikustannuksia koskevat uudet pykälät ovat kaivattua positiivista kehitystä siihen suuntaan, että ympäristöystävällinen energiantuotanto ja sen hyödyntäminen tavaroiden, palveluiden ja urakoiden tuottamisessa voi vaikuttaa positiivisesti yrityksen mahdollisuuksiin menestyä julkisia hankintoja koskevissa tarjouskilpailuissa. Toki on huomattava, että uuteen hankintalakiin sisältyvä säännös ei yleisesti velvoita hankintayksiköitä sisällyttämään ulkoisia ympäristövaikutuksia ja ilmaston pilaantumisesta aiheutuvia kustannuksia ja haittoja osaksi hankintakustannusten arviointia ja tämän tyyppisen ajatusmallin omaksuminen käytännön hankintatoimessa voi kestää vuosia. Puolueettomien ja riippumattomien päästöjen aiheuttamia kustannuksia mittaavien menetelmien kehittäminen on varmasti myös oma haasteensa.

Toivomme kuitenkin, että uusiutuvan energian ja siihen liittyvän teknologian kehittämisen ollessa energiateollisuudessa yleisesti ottaen hyvässä nosteessa, myös aikaansaadut konkreettiset ympäristöhyödyt saataisiin tulevaisuudessa valjastettua nimenomaiseksi kilpailueduksi julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Teoreettiset puitteet ympäristönäkökohdat huomioivalle kustannusajattelulle ovat uuden hankintalainsäädännön myötä pian voimassa olevaa oikeutta.