Avustimme yritystä tilaajavastuulakia koskevassa laiminlyöntiprosessissa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue suoritti yritykseen (myöhemmin myös ”tilaaja”) tarkastuksen liittyen tilaajavastuulaissa (1233/2006) säädetyn selvitysvelvollisuuden noudattamiseen. Tarkastuksesta laaditussa tarkastuskertomuksessa yksilöitiin havaitut puutteet ja päädyttiin esittämään laiminlyöntimaksuprosessin aloittamista.

Laadimme yrityksen puolesta kirjallisen vastineen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Vastineessa toimme esiin, että kyseessä olevaan sopimukseen soveltuu tilaajavastuulaissa säädetty sopimuskumppanin toiminnan vakiintuneisuutta koskeva poikkeusperuste ja näin ollen tilaajalla ei ole ollut velvollisuutta hankkia tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. Lisäksi esitimme vastineessa seikkoja, jotka puolsivat näkemystämme sopimuspuolen toiminnan vakiintuneisuudesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoi päätöksessään, että tilaaja on voinut pitää sopimuspuolen liiketoimintaa vakiintuneena sopimuksen tekohetkellä. Aluehallintovirasto katsoi siten, että tilaaja ei laiminlyönyt selvitysvelvollisuuttaan ja jätti laiminlyöntimaksun määräämättä. Mikäli tilaajan olisi katsottu laiminlyöneen selvitysvelvollisuutensa, olisi seuraamuksena voinut olla huomattavakin laiminlyöntimaksu (2.000-20.000 euroa, korotettu laiminlyöntimaksu 20.000-65.000 euroa).