Anbudsförfrågan var otydlig då den upphandlande enheten inte hade angivit i vilken mån avvikelser var tillåtna

Upphandlingen i marknadsdomstolens avgörande MAO:510/16 gällde en EU-upphandling om planerande och byggandet av en skola och genomfördes med ett selektivt förfarande. Ändringssökanden hade uteslutits ur upphandlingsförfarandet eftersom den upphandlande enheten ansåg att planerna i ändringssökandens anbud skilde sig betydande från kraven i anbudsförfrågan.

Enligt anbudsförfrågan var små avvikelser tillåtna. Den upphandlande enheten hade i samband med att den svarat på frågor i anknytning till upphandlingen framfört att planerna endast var bindande till vissa delar. Den upphandlande enhetens hade bland annat svarat att små avvikelser, motstridigheter och tolkningsmöjligheter var tillåtna, men att de inte fick leda till att anbuden inte överensstämmer med anbudsförfrågan.

Marknadsdomstolen ansåg att anbudsgivarna inte utgående från anbudsförfrågan kunde veta hurdana avvikelser, motstridigheter eller tolkningsmöjligheter var tillåtna. Den upphandlande enheten hade godkänt avvikelser som hade ingått i den vinnande anbudsgivarens anbud men inte avvikelser som ingått i ändringssökandens anbud. Marknadsdomstolen ansåg att det inte utgående från upphandlingsdokumenten gick att avgöra varför den vinnande anbudsgivarens avvikelser var tillåtna medan ändringssökandens avvikelser gjorde att anbudet inte överensstämde med anbudsförfrågan. Marknadsdomstolen ansåg att anbudsförfrågan var oklar.