Aivotärähdys vai aivovamma?

Tapauksessa KKO:2016:3, A oli työmatkallaan 5.8.2011 kaatunut polkupyörällä loukaten päätänsä. A:lla oli ollut kypärä päässään. Vakuutusyhtiö oli maksanut A:lle tapaturmassa tulleiden pintaruhjevammojen ja aivotärähdyksen johdosta korvausta työkyvyttömyydestä 26.10.2011 saakka sekä sairaanhoitokuluja 16.11.2011 saakka. Vakuutusyhtiö katsoi, että alkuvaiheen naarmutasoiset vammat viitasivat enintään lievätasoiseen aivotärähdykseen, josta ei aiheutunut korvattavaa työkyvyttömyyttä tai sairaanhoitokuluja enää kyseisten päivämäärien jälkeen.

Valituksessaan KKO:lle A vaati, että vakuutusyhtiö velvoitetaan suorittamaan korvausta työkyvyttömyydestä ajalta 26.10.2011 – 31.12.2012 sekä sairaanhoitokuluista ajalta 16.11.2011 – 31.12.2012. KKO:lla oli vakuutusoikeuden päätöksen antamisen aikaan voimassa olleen tapaturmavakuutuslain mukaan toimivalta tutkia A:n valitus vain siltä osin kuin kyse oli siitä, oliko hän tapaturman seurauksena oikeutettu tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen myös ajalta 26.10.2011 – 31.12.2012.

KKO katsoi, että asiassa todetut seikat A:lle sattuneen tapaturman mekanismista ja sen liike-energiasta, hänen sekavuudestaan tapaturman yhteydessä, hänen muistiaukostaan tapaturman jälkeen sekä aivovamman jälkitilaan sopivasta oirekuvasta tukivat sitä lääketieteellistä johtopäätöstä, että A oli tapaturmassa saanut todennäköisesti aivotärähdystä vaikeamman aivovamman. A:lla ei ennen tapaturmaa ollut ollut neuropsykologisia oireita, vaan ne olivat ilmenneet vasta tapaturman jälkeen. Siten myös ajallinen yhteys tuki oireiston syy-yhteyttä tapaturmaan. KKO:n mukaan mitään muuta selittävää tekijää, joista neuropsykologinen oireisto olisi voinut aiheutua, ei esitetty.

Näin ollen A oli tapaturmassa saanut todennäköisesti aivotärähdystä vaikeamman aivovamman ja A:n päänsärkyoireet sekä neuropsykologinen oireisto olivat todennäköisessä syy-yhteydessä hänen tapaturmassa saamaansa aivovammaan. Vakuutusyhtiö määrättiin suorittamaan A:lle aivotärähdystä vaikeamman aivovamman sekä tähän syy-yhteydessä olevan päänsärky- ja neuropsykologisen oireiston johdosta lainmukaisen korvauksen.