Oikeus luottaa tarjoajaan sekä vaatimus tasapuolisuudesta ja syrjimättömyydestä

Oikeus luottaa tarjoajaan

Markkinaoikeus ja KHO ovat johdonmukaisesti vahvistaneet ratkaisuissaan, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjoukseen, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä (ks. esim. KHO:2014:55). Lisäksi vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset vasta sopimuksen alkaessa. Oikeuskäytännössä on katsottu sallituksi muun muassa, että tarjoaja hankkii hankintasopimuksen toteuttamisessa tarvitsemansa kaluston tai muut resurssit tai luvat vasta hankintasopimuksen varmistumisen jälkeen (ks. esim. MAO:140/16, koulukuljetukset).

Tietojärjestelmähankintoja koskevan oikeuskäytännön perusteella taas voidaan todeta, että hankintayksikkö ei voi edellyttää, että vertailuperusteena käytettävien teknisten ominaisuuksien tulisi olla valmiina tarjouksen tekohetkellä (ks. esim. MAO:222/16, lipunmyyntijärjestelmän hankinta). Toisaalta tarjoaja on sidottu antamaansa tarjoukseen ja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 

Tasapuolisuus ja syrjimättömyys

Olennaista tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastelussa on tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Hankintalain vastaista on hyväksyä yhden tarjoajan tarjouspyynnöstä poikkeava tarjous, mutta sulkea pois toisen tarjoajan vastaavalla tavalla poikkeava tarjous. Esim. rakennusurakkaa koskevassa tapauksessa MAO:244-246/12 hankintayksikkö ei sinänsä menetellyt virheellisesti hylätessään kahden tarjoajan tarjoukset sillä perusteella, että niiden tarjouksissa toimintojen sijoittelu oli poikennut tarjouspyynnössä edellytetystä. Hankintayksikön menettely oli kuitenkin ollut epätasapuolista ja siten hankintasäännösten vastaista, kun se ei ollut hylännyt kahden muun tarjoajan niin ikään vastaavalla tavalla tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia.